5639214967_e37009d248

חישוב מס שבח בעת מכירת דירה

כאשר הבעלים של דירת מגורים מוכר את דירתו, יש סיכוי שירוויח מהמכירה אם בודקים את זה במונחים של עסקה כלכלית ומשווים את מחיר המכירה לעלות הרכישה.

מס שבח נועד למסות את הרווח שנוצר ממכירת דירה, כשבראש ובראשונה מטרתו לגבות מס מאלו הקונים ומוכרים דירות לצרכי רווח ופרנסה, כשם שממסים סוגי רווח והכנסה אחרים.

יחד עם זאת החוק מכיר בכך שבמקרים רבים קניית ומכירת דירה איננה מתבצעת למטרות השקעה ורווח אלא כתוצאה מאילוצי החיים, כגון החלפת דירה בעקבות מעבר למקום עבודה בעיר אחרת, מכירת דירה לצורך שדרוג איכות המגורים עקב התרחבות המשפחה וסתם מכירת דירה לצורך שיפור רמת החיים.

מסיבה זאת, החוק יצר במקביל לחובת המס גם מערכת שלמה של פטורים הבודקת את חובתו של מוכר הדירה לשלם מס שבח ומעניקה פטורים במקרים מסויימים.
מטרת מערכת פטורים זאת להבחין בין מוכר דירה למטרות הכנסה ורווח לבין אחד שפעם בשנים רבות מחליף את דירתו מאילוצי החיים כפי שהוסברו לעיל. מאחר שמוכר הדירה בנסיבות אלו איננו מבצע זאת למטרות עסקיות, הרי שהחוק מעניק לו פטור ממס שבח בתנאים מסויימים.

החוק על מערכת הפטורים שלו די מורכב ויוצר לא פעם בלבול וחוסר וודאות בקרב מוכרי הדירות.

אלו פתרונות ממוחשבים קיימים בשוק על מנת לסייע למוכר או ליועצים מקצועיים כגון רואי חשבון, עורכי דין ומתווכים?

ראשית, ניתן למצוא מחשבונים וסימולטורים.

מחשבון מס שבח כמו גם סימולטור מס שבח מחשבים את עלות המס. מדובר בכלים חישוביים טהורים שמקבלים נתונים מספריים ומוציאים נתונים מספריים.
קיימים מספר מחשבונים וסימולטורים.
הבעיה שלהם הינה שהם עורכים חישוב בלבד.
דהיינו אין הם בודקים את חובת תשלום המס וככאלו אינם מבהירים את המצב למוכר המבולבל.

לכן, לאור הכרת החסרונות של המחשבונים והסימולטורים, פותחו תוכנות שלא רק יודעות לחשב את גובה המס, אלא יודעות לקבוע את זכאותו של מוכר הדירה לפטור ממס שבח או לחילופין חובתו לשלם את המס.
תוכנות שכאלו מספקות מענה הולם לאנשי המקצוע בבואם לייעץ למוכר הדירה, היות שהן בוחנות את מצבו בהתבסס על שלל התנאים המורכבים ונותנות תשובה מוסמכת ביחס לחובת התשלום, כשאם אכן חלה חובה שכזאת, הן מבצעות את החישוב.